juni 15, 2024

Miljömuddring vanligare när havsmiljöer hamnar i fokus

När miljöfrågor får ett allt större fokus blir också miljömuddring en alltmer efterfrågad tjänst. Lassen Construction AB är en framträdande entreprenör inom miljömuddring, vilket innebär att man med modern teknik avlägsnar föroreningar från havet, och extraherar det giftiga avfallet som sedan deponeras.
– Det råder en ökande efterfrågan på detta över hela landet, konstaterar bolagets ägare Jonas Lassen.

Jonas Lassen startade det egna bolaget Lassen Construction AB för drygt 20 år sedan. Han är utbildad byggnadsingenjör och yrkesdykare, har studerat på Sjöbefälsskolan i Kalmar och fick därefter arbete som skeppare på dykfartyg, vilket bland annat innebar arbete i samband med bygget av Öresundsbron.
– Dykning var en stor del av verksamheten från början, men efter hand har jag utvecklat den till att även inkludera markarbete. Idag utför vi olika typer av uppdrag inom bygg, markentreprenad, sjöentreprenad och anläggningsdykning, berättar Jonas Lassen.

Miljömuddring
Ett område där Lassen Construction utvecklats till en framstående aktör är miljömuddring. Det innebär att föroreningar tas upp från havet, varpå det giftiga avfallet extraheras och deponeras på ett miljöriktigt sätt. Vattnet renas och återförs sedan till kretsloppet.
– Vi utför miljömuddring i både hamnar och dammar där reningsverk släpper ut vatten. Det kan vara allt från småbåtshamnar till stora fartygshamnar, upplyser Jonas Lassen.
Lassen Construction arbetar med miljömuddring på uppdrag av Malmö Stad, bland annat vid Seglarskolans jolleverksamhet i Strandsjön i Limhamn. Det rör sig om sammanlagt 4 600 kubikmeter bottensediment som renas, samtidigt som även djupet blir större. Företaget verkar ofta också i rollen som underentreprenör åt stora bygg- och anläggningsföretag som Peab, NCC och Skanska. De åtar sig dessutom direktuppdrag för pappersbruk.

Noggranna processer
I Lassen Construction har de utvecklat och designat två egna containrar som rymmer var sin anläggning, varav den ena används för beredning och blandning av kemikalier, och den andra för flockning av bottensediment. I den förstnämnda anläggningen behandlas massor med kemikalier för att åstadkomma flockning, vilket innebär att partiklarna klumpar ihop sig och avger rent vatten. Efter behandlingen går massorna till geotuber för avvattning
– Faktum är att vi är ganska ensamma om att utföra denna teknik ute i fält. Jag tror dock att det förr eller senare kommer att ställas krav på sanering av hamnar och andra platser som varit förorenade under lång tid. Miljömuddring lär bli ett viktigt område i framtiden då kommuner och reningsverk kommer att ha stor nytta av denna teknik, spår Jonas Lassen.

Värnar en god arbetsmiljö
Jonas konstaterar att Lassen Construction har klarat sig bra under lågkonjunkturen. Han ser positivt på framtiden med en vision om att bolaget ska fortsätta växa beträffande såväl projekt som antalet anställda. Just medarbetarna är något som Jonas vurmar lite extra för.
– Det är viktigt att skapa en trevlig arbetsmiljö med ordning och fokus på säkerhet för den anställde på sin arbetsplats. Om man inte tar hand om sina anställda försvinner de, så för att vi ska växa måste vi erbjuda goda förutsättningar för vår personal, understryker han.
Jonas Lassen tror på fler uppdrag kring miljömuddring framöver och påpekar att företaget i sammanhanget inte är begränsat till närområdet, utan kan åta sig uppdrag över hela Sverige.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson