april 19, 2024

I framkant kring förnybar energi

Sverige behöver mer el. Budskapet är tydligt från i princip alla håll, och det är de förnybara energikällorna som står i fokus. Här ligger ett företag som BayWa r.e. Nordic AB i framkant med ett koncept kring just förnybar energi som sträcker sig från idé till genomförande och som täcker såväl utvecklingsfasen som bygg- och driftsfasen.
– Vår slogan lyder ’Rethink energy’. Vi måste vara öppna för att tänka nytt och bland annat kombinera olika teknologier, säger Maria Röske, VD på BayWa r.e. AB.

BayWa.re AB tänker brett inom området förnybar energi. Moderbolaget grundades i München redan 1923, medan BayWa. r.e. (renewable energy) startade 2009. Bolaget är idag verksamt i 33 länder och det svenska huvudkontoret ligger i Malmö. Där träffar vi VD:n Maria Röske som har mer än 20 års erfarenhet av förnybar energi med huvudfokus på vindkraft. Under de senaste åren har även solenergi och olika former av lagring varit centrala områden för henne.
– Vi utvecklar projekt kring förnybar energi från idé till genomförande och det är ett ansvarstagande som inte bara täcker in utvecklingsfasen utan även bygg- och driftsfasen. Det främjar ett långsiktigt tänk för våra projekt och har även fördelen att vi lär oss av hela projektets livscykel, poängterar Maria.
Hon konstaterar att förnybar energi har stort fokus just nu.
– Vi måste inom kort fördubbla elproduktionen på grund av ökad konsumtion som framför allt följer av industrins gröna omställning. Sedan decennier har Sverige ett elöverskott och vi är ett av de länder i Europa som exporterar mest el. Dessutom har vi Europas lägsta elpris. Det här är en konkurrensfördel som vi måste se till att behålla nu när elbehovet ökar kraftigt. Då är elproduktion till låga priser, till exempel vindkraft och solkraft, nyckeln. Och med mer väderbeoende kraft i systemet måste vi tänka nytt, bland annat kring lagring och flexibel användning. Precis som vår slogan Rethink energy, säger Maria Röske.

Utmaningar
Maria diskuterar utmaningarna med att få kommuner att se fördelarna med en utbyggnad av förnybar energi.
– Skåne var först med vindkraft i Sverige och många verk börjar bli gamla. Vi tittar på att byta ut dem för att möta det ökande behovet. En utbyggnad leder till bättre elpriser och möjligheter för befintlig industri att vara kvar samt för ny att etablera sig. Vi upplever också att det finns en stor investeringsvilja, säger Maria som dock noterar att kommunerna ofta säger nej till vindkraftsutbyggnaden.
– Det kommunala vetot är inte alltid demokratiskt. Ofta är det stora flertalet medborgare positiva eller neutrala men det är sällan de som hörs. Som kommunpolitiker kan man lätt få känslan att de negativa är i majoritet och fattar beslut därefter. Många kommunpolitiker är positiva till en början men ändrar sig när motståndarna blir högljudda. Jag både tror och hoppas på ökad acceptans med tiden.
Maria berättar att Skåne inte bara är intressant för vindkraft utan även för solenergi då solinstrålningen här är hög. Men det är, menar Maria, svårt att hitta platser som länsstyrelsen accepterar då de ställer högre och högre krav.
– EU har fastställt att uppförande av förnybar energi ska vara ett övervägande samhällsintresse och även högsta instans i Sverige har fastställt att solkraft är just ett övervägande allmänintresse. Ändå ser vi att solkraft har svårt att vinna över andra intressen och att prövningen går mot en klassisk vindkraftsprövning, vilket är helt fel. Solkraft, till skillnad från vindkraft, är ju inte klassad som miljöfarlig verksamhet enlig miljöbalken och ska därför inte ha samma omfattande och tuffa prövning, konstaterar Maria.

Vanliga missuppfattningar
Internationellt sett ökar satsningarna på förnybar energi, och Maria vill rätta till vanliga missuppfattningar som finns. Det mest utmanande, menar hon, är att hantera felaktig information på internet.
– En vanlig myt är att det inte blåser på vintern, men faktum är att januari är den bästa månaden för vindkraft. En annan felaktig uppfattning är att vindkraftverk dödar massor av fåglar. Idag beräknas mellan fem och tio fåglar dö per vindkraftverk och år – en siffra som förstås varierar beroende på placering, men bara trafiken dödar 6–7 miljoner fåglar varje år i Sverige, påpekar Maria Röske.

Energislag för framtiden
Maria slår fast att vindkraftverk producerar el under cirka 90 procent av årets timmar och att produktionen är som störst på hösten och vintern när elen behövs mest. Dessutom understryker hon att sol och vind kompletterar varandra väl, genom att de olika energislagen producerar som mest vid olika tider på dygnet och året.
– Framtiden för förnybar energi ser ljus ut. 2021 var 21,8 procent av all produktion i EU förnybar och målet för 2030 har höjts till 45 procent. Även globalt ökar användningen av förnybar energi, och 118 länder enades vid Cop28 i december om att trefaldiga världens produktion av förnybar energi före 2030, upplyser Maria Röske, som trivs med sin yrkesroll.
– Vi är mitt i en kritisk tid med klimatförändringar. Att få möjlighet att göra skillnad och bidra till att bromsa klimatförändringarna känns väldigt stimulerande.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson