juni 15, 2024
ENERGI NYHETER

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland

En framgångsrik klimatomställning kräver ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och fossilfritt energisystem som kan möta ett kraftigt ökat elbehov de kommande decennierna. Tidigare i år genomförde Fortum ett förberedande arbete som nu resulterat i att en förstudie om möjligheterna att bygga ny kärnkraft i både Sverige och Finland har startats. Förstudien fokuserar på små modulära reaktorer (SMR) men omfattar även konventionella reaktorer.

– Att både minska den geopolitiska risken och samtidigt garantera ett stabilt, billigt och fossilfritt energisystem som har kapacitet nog att driva klimatomställningen är en utmaning som hela samhället nu står inför. Vi ska nu titta mer specifikt på vilken roll Fortum kan ta när det gäller ny kärnkraft och vilka marknadsförutsättningar som krävs, säger Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums elproduktion.
Eftersom förstudien kommer att beröra planering, lokalisering och tillståndsprocesser är avsikten att arbeta i nära samarbete med externa intressenter i form av politiska beslutsfattare, tjänstemän, branschorganisationer och strålsäkerhetsmyndigheterna i både Sverige och Finland. Förstudien är planerad att pågå i högst två år.
– Utmaningarna relaterade till att bygga ny kärnkraft är välkända. Att även i Europa, på samma sätt som sker i Asien, kunna bygga på tid och budget är ett måste för att kärnkraften ska vara konkurrenskraftig. Förstudien omfattar inte bara SMR som teknik utan vi kommer även undersöka nya affärsmodeller, säger Laurent Leveugle, projektledare för förstudien.

Öppnar upp för partnerskap
Den flexibilitet som SMR erbjuder öppnar upp för partnerskap med såväl fjärrvärmeföretag som industriella kunder som behöver både el- och vätgasproduktion, eller tillsammans med nya aktörer där Fortums erfarenhet och kunskap som kärnkraftsoperatör bidrar med konkurrensfördelar. Förstudien kommer därför att lägga ett särskilt fokus på att se vilken potential som finns för den typen av partnerskap. Förstudien omfattar också möjligheten att sälja drift- och servicerelaterade tjänster för nya reaktorer i Norden och övriga Europa liksom vätgaslösningar för industrin.
– Vi har nu under flera år kunnat se att den nuvarande elmarknadsmodellen är alldeles för kortsiktig och inte driver investeringar i den typen av kraftproduktion som elsystemet långsiktigt behöver för att vara i balans. Vi tror att vi kan hantera en del av den här kortsiktigheten genom att hitta nya typer av partnerskap där vi delar på riskerna. Samtidigt behöver politiken hjälpa till och jobba vidare med att reformera elmarknaden till att bli mer långsiktig och förutsägbar, säger Simon-Erik Ollus.
I och med försäljningen av Uniper har Fortum nu startat en process för att uppdatera sin strategi med fokus på fossilfri kraftproduktion som bidrar till ett kraftsystem med hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Förstudien kommer bidra i detta arbete. Beslut om framtida investeringar kommer i ett senare skede.

Källa: Fortum Sverige