april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En främjare och företrädare för det västsvenska näringslivet

De senaste tio åren har den ekonomiska tillväxten i Göteborgsregionen varit betydligt mer gynnsam än i övriga Sverige. Utvecklingen är med andra ord stark på flera olika plan och en del av framgången kan i allt väsentligt tillskrivas Västsvenska Handelskammaren. Sveriges största regionala näringslivsorganisation företräder och främjar det västsvenska näringslivet och utgör ett aktivt stöd för företagen i många olika avseenden, inte minst i tider präglade av pandemi, krig, prisökningar och allmän oro.

Västsvenska Handelskammaren grundades 1661 och är idag Sveriges största regionala näringslivsorganisation och den största handelskammaren i landet. Medlemsantalet passerade nyligen 3 000 och antalet fortsätter öka. 2022 sattes ett nytt omsättningsrekord då Västsvenska Handelskammaren för första gången omsatte mer än 100 miljoner kronor.
Devisen lyder: ”Tillsammans gör vi Västsverige starkare” och i ändamålsparagrafen står det att organisationen ska främja och företräda det västsvenska näringslivet. Johan Trouvé, VD, utvecklar:
– Företräder gör vi genom politisk påverkan, och främjar gör vi genom att stärka och stödja ledarskapet i de västsvenska företagen. Det gör vi dels genom utbildningar, nätverksgrupper, juridisk hjälp samt internationell consulting, vilket bland annat kan innebära hjälp med att hitta exportmarknader, exportmöjligheter och finansiering. Vi vill helt enkelt förse våra medlemmar med ny kunskap.
Johan Trouvé framhåller också verksamhetens betydelse i kristider. Pandemin, kriget i Ukraina, de stigande energipriserna och så vidare oroar många företag som genom Västsvenska Handelskammaren kan få hjälp med att hantera uppkomna problem på bästa sätt.

En tillväxtmotor i Sverige
Västsverige går starkt, inte minst Göteborgsregionen som i många avseenden utvecklas på ett mycket positivt sätt. Under de senaste tio åren har Göteborgsregionen haft en ekonomisk tillväxt på i snitt 4,8 procent, jämfört med övriga landet där motsvarande siffra är 2,8 procent.
– Vi är en tillväxtmotor för Sverige, 34 procent av alla privata investeringar i forskning och utveckling sker i Göteborgsregionen. Under kommande år sker några av landets starkaste etableringar här, det ser väldigt gynnsamt ut för framtiden, konstaterar Johan Trouvé.
Han berättar vidare att Västsverige har en industri- och Life Science-sektor som växer, den maritima branschen går också bra, och i Boråstrakten satsas det nu mycket på textil, design och mode. Göteborg är dessutom det nordiska navet för flyg- och rymdindustrin där flera företag ligger bakom världsunika lösningar. Även besöksnäringen noterar goda tillväxtsiffror.
– Det sker otroligt mycket i Göteborg vilket gör Göteborg till en väldigt spännande stad och region, anser Johan Trouvé.

Jobb skapar jobb
Han nämner byggandet av Karlatornet, vattenparken på Liseberg och World of Volvo som goda exempel, och poängterar att satsningarna skapar både näringslivsrelaterade möjligheter och arbetstillfällen.
– Dylika projekt gynnar inte minst underleverantörer i många branscher – jobb föder andra jobb. Bygget av ett hotell med 450 rum innebär installation av närmare tusen lås. Det gynnar låssmeden, exemplifierar Johan Trouvé.
Klimat, hållbarhet och digitalisering är, hävdar Johan, områden som i allt större utsträckning kommer omdana och påverka företag i världen framöver.
– Därför är det viktigt att vi höjer kunskapsnivåerna och medvetandet, och stöttar företagen så att de på bästa sätt kan anamma hållbara lösningar och nyttja digitaliseringen. Det blir extra viktigt i en region där energiförsörjningen kommer stå i fokus de närmaste åren. Med vår långa kust finns dock alla möjligheter att utöka antalet havsbaserade vindkraftverk, poängterar han.

Krävs statliga insatser
Det finns med andra ord alla möjligheter till fortsatt tillväxt, men Johan Trouvé är noga med att påpeka att det krävs fler statliga satsningar i Västsverige.
– Vi är beroende av dem för att kunna erhålla rätt kompetens och erbjuda arbetstillfällen för exempelvis jurister och ekonomer. Faktum är att många myndigheter är väl lämpade för etablering i Göteborg, men trots det har vi få av dem här. Samtidigt gäller det att vi fortsätter vara framåtlutade. Om det till exempel krävs mer kunskap inom el ska vi lobba för att Chalmers ska kunna erbjuda fler utbildningsplatser.

Framtidsoptimism
Trots kärvare tider anser Johan Trouvé att framtiden är ljus för det västsvenska näringslivet. Han tror att lågkonjunkturen av nämnda anledningar inte kommer att slå lika hårt mot Västsverige som andra delar av landet. Det finns, menar han, alla möjligheter att vända trenden, och det ganska snart.
– Det är inte osannolikt att det börjar ljusna redan till sommaren och då spelar alla aktörer, stora som små, i regionen en viktig roll, understryker han.
Johan Trouvé har 13 år bakom sig som VD på Västsvenska Handelskammaren, och han trivs ypperligt i sin yrkesroll.
– Det blir många intressanta möten med allt från beslutsfattare på nationell nivå till småföretagare i regionen. Jag har ett jobb där jag ges möjlighet att påverka framtiden, där jag efter yrkeskarriären kan tala om för mina barn att jag har gjort en insats för kommande generationer, det känns fantastiskt.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson