maj 24, 2024

ABB tänjer på gränserna för robotteknik och AI

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, identifierar tre drivkrafter för robotdrivna AI-lösningar under 2024 då ABB fortsätter att expandera till nya segment som ännu inte tagit del av robotautomationen.
– Under året kommer vi att se ett allt större fokus på AI:s viktiga roll, säger Marc Segura. Det handlar om allt från mobila robotar och samarbetande robotar till att möjliggöra nya robottillämpningar i nya branscher och skapa nya möjligheter för människor att lära sig och vidareutveckla sina färdigheter – AI tänjer på gränserna och omdefinierar framtiden för industrirobotar.

Framstegen inom AI omdefinierar vad som är möjligt med industrirobotar. AI förbättrar allt från robotarnas förmåga att greppa, plocka och placera liksom förmågan att kartlägga och navigera i dynamiska miljöer. AI ger robotar – allt från mobila robotar till samarbetande robotar med mera – oöverträffad hastighet, noggrannhet och bärförmåga av nyttolaster så att de kan ta sig an allt fler uppgifter i miljöer som flexibla fabriker, lager, logistikcenter och laboratorier.
– AI-drivna mobila robotar kan omvandla branscher som diskret tillverkning, logistik och laboratorier, säger Marc Segura.
– Robotar som till exempel är utrustade med ABB:s nya Visual SLAM-teknik har en avancerad förmåga till kartläggning och navigering, vilket ger ökad autonomi samtidigt som det avsevärt sänker kraven på den infrastruktur som krävdes för tidigare generationer av guidade robotar. Detta banar väg för en övergång från linjära produktionslinjer till dynamiska nätverk, vilket ger betydande effektivitetsförbättringar och leder till att robotarna kan ta sig an fler trista, smutsiga och farliga uppgifter, vilket i sin tur medför att medarbetarna kan få mer givande arbetsuppgifter.

Robotar i nya branscher
Potentialen med AI-driven robotteknik berör många branscher utöver tillverkningsindustrin. Under 2024 förväntas dessa tekniker ge avsevärda effektivitetsförbättringar även i mer dynamiska miljöer, som hälso- och sjukvård samt biovetenskap, liksom detaljhandeln. Ett annat exempel är byggbranschen där AI-drivna robotar kan ge betydande bidrag för att öka produktiviteten, förbättra säkerheten och leda till hållbarare byggmetoder samtidigt som tillväxten främjas.
– Byggbranschen är ett utmärkt exempel på en sektor där AI-drivna robotar kommer att visa sig vara omdanande och ge avsevärt mervärde genom att lösa många av de problem branschen har idag, inklusive arbetskraftsbrist, säkerhetsproblem och en stagnerad produktivitet, säger Marc Segura.
– De förmågor som erbjuds av AI, som förbättrad igenkänning och beslutsfattande, innebär, tillsammans med framstegen för samarbetande robotar, att robotar kan arbeta säkert vid sidan av byggarbetare. Framstegen innebär också att robotar kan utföra viktiga uppgifter som murning, montering av modulära enheter och framtagning av 3D-utskrifter med större precision och hastighet, samtidigt som de bidrar till mer hållbara byggmetoder genom minskade utsläpp, till exempel genom att blanda cement på plats, och man slipper i högre grad transportera material långa sträckor tack vare montering på plats.

Nya möjligheter till utbildning och arbete med robotar
Framstegen som görs inom AI och robotteknik är viktiga att införliva i utbildningen för att överbrygga det tekniska kompetensgapet inom automation och göra robotar mer tillgängliga för fler människor och företag. AI gör programmeringen enklare och utbildningen kan tack vare lead-through-programmering och till och med naturligt språk gå in mer på hur robotar kan hjälpa människor på ett effektivare sätt i stället för att bara lära ut programmeringskunskaper. Förändringen gör robotar mer lättillgängliga och öppnar upp för en större målgrupp, något som kan leda till nya jobbmöjligheter samtidigt som man avhjälper bristen på arbetskraft och yrkeskompetens.
– Bristen på människor som har den kompetens som behövs för att programmera och hantera robotar har länge varit ett hinder för att anamma robotautomation, i synnerhet hos små och medelstora tillverkningsföretag, säger Marc Segura.
– Vi ser att detta problem i allt högre grad avhjälps när framstegen inom generativ AI sänker hindren för automation och ökar fokuset på en utbildning som är mer än bara programmering. Utvecklingen inom programmering med naturligt språk, vilket drivs av AI där människor med vanliga ord kan instruera en robot om dess arbetsuppgifter, kommer att leda till en ny dynamik vad gäller interaktionen mellan människa och robot.

Källa: ABB