juli 19, 2024
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Fyra arkitektteam utvalda för att utveckla Cirkus Lorensberg

Parkeringsplats vid Cirkus Lorensberg.

Nu står det klart vilka fyra arkitektteam som valts ut för att få vara med och utveckla Cirkus Lorensberg, en attraktiv plats mitt i centrala Göteborg som ska skapa utrymme för nya bostäder och centrumlokaler.

I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg. Uppdraget innebär att inom ramen för en detaljplaneprocess och genom ett varsamt förhållningssätt till Lorensbergsparken skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka såväl parkens funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse som omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och genom kvarteret i en värdefull kulturhistorisk miljö.

Fyra team
Serneke och Göteborgs stad har den 12 mars 2021 i samverkan och efter utvärdering beslutat att välja följande fyra team för genomförande av parallella uppdraget:
– Belatchew Arkitekter – Nivå Landskapsarkitektur
– Kanozi Arkitekter – Mareld Landskapsarkitekter – Antiquum
– OKK+ – Sandellsandberg Arkitekter – GAJD Arkitekter
– Reiulf Ramstad Arkitekter – Kaminsky Arkitektur
De fyra utvalda teamen speglar olika förhållningsätt till arkitektur och till uppgiften. De bedöms kunna hantera frågeställningarna utifrån olika perspektiv så att en bred belysning av uppdraget kan åstadkommas. Urvalet bland inkomna intresseanmälningar bygger på en sammantagen bedömning av uppdragsorganisation, programförklaring och referensprojekt.

21 intresseanmälningar
Totalt inkom 21 intresseanmälningar, alla av mycket hög kvalitet, från en blandning av stora, mellanstora och mindre arkitektkontor. Samtliga intresseanmälningar har utvärderats. Det parallella uppdraget kommer att fortsätta under det kommande halvåret med en efterföljande utvärdering innan årsskiftet.

Källa: Serneke